RUS ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สรุปแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2564


1. ข้อมูลพื้นฐาน

2. ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4. แผนการดำเนินงาน

5. การปฏิบัติงาน

6. การให้บริการ

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

9. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

17. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ507 ครั้ง