หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลหลัก (Information) > Detail ...
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    - ประกาศค่านิยมมหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563)
 กิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยม
 ผลการประเมินคุณลักษณะ / พฤติกรรมตามค่านิยม
 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยมมหาวิทยาลัย
 
 รายงานการประชุม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready