ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรเทคนิคการพลิกโฉมองค์กรกับการสร้างสื่อนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Canva รุ่นที่ 1 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ผู้นำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ SEED Project ปี 4 สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล รอบภูมิภาค ภาคกลาง | 32 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ | 57 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "การบริหารและการจัดการ เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา" | 26 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปิดหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน | 37 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย | 87 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีไหว้ครู 2567 “ครูคือแสงเทียนส่องทาง ช่วยเป็นแสงสว่าง ให้ลูกศิษย์ก้าวเดิน” | 326 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าหารือและวัดตัวเตรียมตัดชุดผ้าไหมให้กับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 42 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” | 43 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มศักยภาพเสริมทักษะบัณฑิต Hands - on นำองค์ความรู้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | 51 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงพื้นที่วางรากฐานพัฒนาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน | 61 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ | 72 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะสร้างองค์ความรู้นักศึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ | 88 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน | 109 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรม “เติมคนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” | 57 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบ License BIGBOT Pro 15,000 License มูลค่ากว่า 54 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่ง AI | 191 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 65 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษา | 68 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน | 85 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัด พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษ์ AI สู่อนาคต | 148 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 | 84 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการประมง | 51 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 | 82 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการห้องสมุดสัญจรต้อนรับน้องใหม่ ปี 2567 | 166 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมติดตามการเขียนหนังสือ/ตำรา ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 2 | 126 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ให้กับคณะเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 149 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1058 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 151 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ให้กับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในงานมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 | 147 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 203 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 105 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 105 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เติมกึ๋นผู้นำนักศึกษาทะยานสู่โลก AI | 142 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เติมพลังแกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน | 140 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 172 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567 | 92 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่น 2 | 115 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพลังแกนนำนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่ม Soft Skills & Hard Skills มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล | 123 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้การประชาสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดในยุคสังคมออนไลน์ | 130 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ | 130 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือการออกแบบชุดแต่งกายโครงการ “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 13 | 106 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 93 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในการจัดการองค์กร | 118 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภาวะผู้นำ สู่การพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง | 83 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน | 135 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 | 84 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 93 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU Universiti Sains Malaysia ด้านการศึกษา | 149 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว