ข่าวประชาสัมพันธ์

สวท. จัดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 | 28 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 | 16 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม | 12 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 55 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 178 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 219 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 150 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 89 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 88 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 230 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Up Expro | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
BCG Market | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 156 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว