วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา


พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและตรงตามความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ปณิธาน


มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

พันธกิจ


  • จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
  • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย


อัตลักษณ์นักศึกษา


บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่


(ตามมาตรา 7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครู วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผุ้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ระดับปริญญาเป็นหลัก

ข้อมูลจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2565380 ครั้ง