ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักงานอธิการบดี ได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 23.305 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองกลาง งานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน ได้ดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อปลูกจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะเเละรักษาสิ่งเเวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดสถานที่สำหรับรวบรวมขยะ นำขยะรีไซเคิลมาสร้างมูลค่าด้วยการใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา ร่วมนำขยะเเละของที่ใช้เเล้วมาฝากธนาคารขยะดำเนินการรวบรวมไปจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้ามหาวิทยาลัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

 

 200 ครั้ง