ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แก้ไขกำหนดการสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 94 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 128 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | 200 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 121 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาและผู้มาใช้บริการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | 88 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 | 195 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
(ร่าง) ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... | 48 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2567 | 152 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 260 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 278 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 | 188 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 292 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) | 176 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC | 69 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครสอนอาจารย์ออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | 79 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 149 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) | 201 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 270 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 | 420 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล | 187 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทรส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 409 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 99 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. | 429 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการตัดชุดครุยบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 | 1411 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปิดระบบทะเบียนเป็นการชั่วคราว | 150 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แจ้งเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล | 282 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 | 143 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2567 | 788 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 409 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว | 652 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 246 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 503 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 490 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 629 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 366 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 | 155 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 | 168 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 | 328 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดสรรของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต | 169 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | 224 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Authentication | 259 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น | 253 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 762 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1207 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว