ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 226 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ฟรีค่าสัมัคร ลดค่าเทอม | 305 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 | 109 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 | 286 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 982 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในถสาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 223 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. ............ | 119 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ............ | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 | 589 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ของแสดงความยินดี ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 362 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 | 397 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 | 222 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 244 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 254 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี | 689 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ให้เข้าระบบจัดเก็บภาพถ่าย เพื่อ Upload ภาพถ่ายชุดนักศึกษา | 828 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 11878 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เชิญชวนใช้บริการยืมและอ่านหนังสือใหม่และ E-Book | 499 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
จรรยาบรรณควรรู้ | 425 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาและผู้มาใช้บริการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 1) | 299 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 122 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป | 603 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 285 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 285 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Office 365 Education (A3) | 323 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 1404 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว