ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการผลิตแรงงานและการคุ้มครองกฏหมายแรงงาน “9 จังหวัด ภาคกลาง"

          เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะทำงาน ร่วมหารือกับดร.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 กำกับดูแลด้านการคุ้มครองกฏหมายแรงงาน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานในระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และบัณฑิตศึกษาโดยจะดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกจ้างใน 9 จังหวัด ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน - กันยายน 2567 นี้ ณ ศาลแรงงานภาค 1สาขาพระนครศรีอยุธยา

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/57cyYข้อมูลจาก : ภาพ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


56 ครั้ง