ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

1. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

3. รายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ

4. แบบ คสค.

4.1 แบบ คสค. 001 ใบสมัคร

4.2 แบบ คสค. 002 ใบเสนอชื่อ

4.3 แบบ คสค. 003 ข้อมูลเบื้องต้น

5. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ  

6 ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ311 ครั้ง