ราชมงคลสุวรรณภูมิ เติมกึ๋นผู้นำนักศึกษาทะยานสู่โลก AI

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เเละกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันที่ 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายเรื่อง “ผู้นำนักศึกษาริเริ่มสร้างสรรค์ทะยานสู่โลก AI” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิตตา สาริบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายเรื่อง “การจัดการเพจ Face book อย่างไรให้ปัง” และ นางสาวนงทฉัตร ปานเนาว์ นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายเชิงปฏบัติการเรื่อง “การเขียนข่าวในการประชาสัมพันธ์” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นผู้นำนักศึกษา ฝึกทักษะสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง และมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

                                                                 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/vxTlOข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


141 ครั้ง