เติมพลังแกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เเละกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันที่ 2 โดยนิมนต์ พระณัฐวัตร กิตฺติปญฺโญ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายธรรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 และนวัตกรจิตอาสา” คุณพัฒน์พล  แก้วยม บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์นิชนันท์ คงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายและฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพของผู้นำนักศึกษา คุณวสันต์  ขันธพร คุณนนทชัย  สิงห์ห่วง บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร คุณปิยะณัฐ เริงเกษกรรม บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คุณศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดผ้าในงานพิธีต่าง ๆ และนางสาววันทนีย์ อุลิต บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ให้ความรู้เรื่อง “MENTEL HEALTH CHECK สุขภาพใจของคุณเป็นอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นผู้นำนักศึกษา ฝึกทักษะสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง และมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/CnRQSข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


140 ครั้ง