ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภาวะผู้นำ สู่การพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายเรื่อง Skill Mapping and Growth Mindset in Human Resource Administration และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายโอฬาร อัศวพลังกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกรณีศึกษา ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/3Zfgl

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


82 ครั้ง