ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชน กุ้งแปลงใหญ่ บ้านสะพานพัฒนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยาผงกุ้งและปลา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผงน้ำยากุ้งและปลา ซึ่งเกิดจากการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกุ้งแปลงใหญ่ บ้านสะพานพัฒนา ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/fvzq0ข้อมูลจาก : ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


100 ครั้ง