ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมสืบสานวันวิสาขบูชา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม  2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีรับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนสืบไป โดยมีรายชื่อดังนี้ คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2567 จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ถวายสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : ขอบคุณภาพจาก : สถานีข่าวเอทีวี / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


80 ครั้ง