ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี เข้าตรวจติดตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กิจกรรมที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ภูมิภาค ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดอบรมครั้งนี้ทางคณะได้มอบหมายให้บุคลากรของคณะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมา จำนวน 14 โรงเรียน โดยในภาคใต้มีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา โรงเรียนอนุบาลทับปุด จังหวัดพังงา และโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ครูผู้ดูแลระบบ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมติดตามและให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามโครงการ ณ โรงเรียนอนุบาลทับปุด จังหวัดพังงารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/BixFGข้อมูลจาก : ภาพ : คณะศิลปศาสตร์ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


119 ครั้ง