รายงานการเงินประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบ26 ครั้ง