นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 9 - 11 เมษายน 2567 นางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง และผู้แทนจากคณะกรรมการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผลการคัดเลือกอยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมและประกาศให้ทราบโดยกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/zI35Pข้อมูลจาก : ภาพ : องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


148 ครั้ง