ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567)โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงานณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/OiP3Mข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


122 ครั้ง