ราชมงคลสุวรรณภูมิ สานต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสู่แรงงานในพื้นที่


เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เเละรองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กับนายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็น การจัดอบรมให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบการ การสนับสนุนและยกระดับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมงานสหกิจศึกษา ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิยาลัย และเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี ให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/KywdXข้อมูลจาก : ภาพและข้อมูล : อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กรณ์


206 ครั้ง