ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงาน การบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงาน ณ อาคารหลวงพ่อโต สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/XhUd9ข้อมูลจาก : ภาพ : กองนโยบายและแผน / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


213 ครั้ง