ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาเครือข่ายนักศึกษา 9 ราชมงคล สู่การเป็น “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ร่วมใจพัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โดยนายกองค์การนักศึกษา 9 มทร. โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมการ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” และ “คนดี มีคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต” และคุณปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคุณเพชร ธรรมภีรติกุล นักพัฒนา Moral verse จากบริษัท ทวิน แพลนเน็ต จำกัด ให้ความรู้เรื่องกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมในโลก Moral verse ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณธรรมกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการประกวดและนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรม 5 ด้าน “นวัตกร จิตอาสา” ของนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ฝึกฝนทักษะบูรณการความคิด องค์ความรู้ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสร่วมกันของแกนนำนักศึกษา เพื่อสร้าง “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” พัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/KwZqlข้อมูลจาก : ภาพ : / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


171 ครั้ง