ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวด CWIE ดีเด่น 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน พัฒนาศักยภาพ Hard skills สู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน เพื่อพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และบูรณาการร่วมกันกับสถานประกอบการในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เเละคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับชาติต่อไป ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เเหงมงาม ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน “บิดาแห่งสหกิจศึกษา” และนิทรรศการโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและสถานประกอบการ และบูทจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV โดยได้รับการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เเละเครือข่ายสหกิจศึกษาเเละการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/yfLjIข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


141 ครั้ง