ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศุภรดา ฐิติวีรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และนางสาวเมลิษา สว่างวงศ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2567 เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินโครงการฯให้มีผลสัมฤทธิ์ พร้อมวางแนวทางติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/KP4RL

ข้อมูลจาก : ภาพ : FB.ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ


100 ครั้ง