ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เเละยังได้รับเกียรติจากนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจารย์ชำนาญ ปริบาล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต และอาจารย์จิรพัฒน์ น้อยเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมาย พระราชบัญญัติ วินัย หลักธรรมาภิบาลหรือหลักปฏิบัติราชการที่ดีทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ตรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Ow4m1ข้อมูลจาก : ภาพ : คณะศิลปศาสตร์ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


102 ครั้ง