ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับสมรรถนะนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใต้โครงการนักบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative Management)


เมื่อวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการนักบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative Management) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานจากการประยุกต์องค์ความรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือสร้างอาชีพได้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) คุณอาทิตย์ เตชะเวฬุกุล วิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ ดร.ชานนท์ ทนงค์ Warehouse Solutions Design Manager บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คุณกฤตพจน์ เจริญสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดร.อัจจิมา ศุภจริยาวัตร อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คุณแคทรียา ไฉยากุล เจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP “สมุนไพรบ้านย่าสา” เกาะเกร็ด นนทบุรี และคุณบารมี ตั้งกีรติ Managing Director บริษัท คอสเมติกส์ มี จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร 20 และ อาคารเลิศสรรพวิทย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/kZQFMข้อมูลจาก : ภาพ : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


128 ครั้ง