ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบข้าวสาร สนับสนุนกิจกรรม 9 ราชมงคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายนนทชัย สิงห์ห่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) รับมอบข้าวสารจากผู้แทนดร.วัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง) เพื่อสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมโครงการระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน ๒๕๖๗ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร


22 ครั้ง