ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเเก่สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและะระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ลำดับที่ 14 ของประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืม เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

         

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/NAZrVข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


128 ครั้ง