เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 8

                              

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 8 และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสื่อ Digital ครั้งที่ 6 โดยได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่จะพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสากรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เข้าร่วมแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 64 ผลงาน และสื่อ Digital จำนวน 14 ผล เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและคณาจารย์ โดยเปิดรับผลงานจากสถาบันการศึกษาภายนอกและรวบรวมตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ซึ่งมีผลงาน จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                 

                               

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/bqu8w

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


185 ครั้ง