ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้คนอยุธยา

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม RUS ตะลอนทัวร์ ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวให้ประชาชนชาวอยุธยา โดยมีดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” กิจกรรมนี้จัดขึ้นจากการดำเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนบูรณาการระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ของคณาจารย์ ประกอบด้วย ดร.ธารนี นวัสนธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ซึ่งมีการส่งเสริมความรู้ ตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว และให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อผลิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/5xPMbข้อมูลจาก : ภาพ / ข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


151 ครั้ง