ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบสออกให้บริการชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เเละมอบรถเข็นให้กับคนพิการ


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้บริการตัดผมฟรี ทั้งชาย - หญิง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม และมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในโครงการยังมีการออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็ก บริการหน่วยแพทย์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย บริการทำบัตรประชาชน การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เเละโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการฟรี เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/JFo3Wข้อมูลจาก : ภาพ : หัตถ์เทพ / จัดทำ : ณัฎฐา : งานสื่อสารองค์กรฯ


233 ครั้ง