ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและคณะกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรระยะสั้น การอบรมสัมมนา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมด้านการตรวจสอบภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นสถาบันชั้นนำด้านการตรวจสอบภาครัฐเช่นเดียวกับ Nanjing Audit University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และด้านการบริหารจัดการภาษีอากร ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/98riFข้อมูลจาก : ภาพ: คณะศิลปะศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


170 ครั้ง