ราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก วิทยาลัย Meishan College จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

   

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ Mr. Li Tu Yuan ผู้อำนวยการวิทยาลัย Meishan College มณฑลกวงตง  Mr. Li Long Zhong เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยศึกษาหนานอันเหมยหู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr. Zhao Gou xiang ผู้จัดการบริษัทโอเพ่น เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการ เงื่อนไข และขั้นตอนการส่งนักศึกษาจากวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขาเครื่องกล-ระบบราง (หลักสูตร 4 ปี) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษานานาชาติ อาคาร 17 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นอกจากนี้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมต้อนรับ และนำชมโรงแรม RUS Hotel & Convention และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะนำสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล ระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ คือเพื่อศึกษาและเยี่ยมสถานที่เรียน สภาพแวดล้อม แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ใน มทร.สุวรรณภูมิ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องกับสถาบันการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวทางสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการศึกษาไทย ต่อการพัฒนาบัณฑิตและทรัพยากรบุคคลต่อไปรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/CV1gZข้อมูลจาก : ภาพ : อภิเษก,ธินินทร / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


148 ครั้ง