ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ อุลิต นักวิชาการศึกษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ของเครือข่าย Thai University Network – Health Promotion Network (TUN-HPN) “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่าย TUN-HPN เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน การทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนขยายเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/3vyJqข้อมูลจาก : ภาพ: กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


145 ครั้ง