ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสภาหอการค้าไทย และสภากาชาด ผนึกกำลังความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนด้านการท่องเที่ยว และสาธารณสุข

 

          เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมและการศึกษาไทย ซึ่งได้มีพิธีประกาศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ประกาศความร่วมมือกับ นายธเนศ วรศรันย์ กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสนับสนุน TAGTHAI แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติและการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ประกาศความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความร่วมมือ พัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกทางการแพทย์และพยาบาล ณ โรงแรม The Athenee Bangkok กรุงเทพฯ

                                                                                                        รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Y13mHข้อมูลจาก : ภาพ : ทปอ. / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


231 ครั้ง