ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้วประเทศ ครั้งที่ 13

 

เมื่อวันพุธที่ 13  มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ  เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้วประเทศ ครั้งที่ 13 โดยมีพญ.เพชรดาว  โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทราวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้ยังร่วมเสวนา “ความเหมือน : ความต่าง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันกับการดำเนินงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/LvX6pข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


187 ครั้ง