ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจ

 

           เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ดร.สราวุธ สิริเกษมสุข รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมหารือกับนายภาสกร บินอารี ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน นางสาววรรณา ปาแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการผลิต และสาขาอื่น ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/u0mY8ข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


184 ครั้ง