ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวด 2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและสามารถเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร สู่ความเป็นเลิศจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/yHirPข้อมูลจาก : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


25 ครั้ง