"ผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาสหพันธ์สนวท. เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาการจัดกิจกรรม"

"ผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

ร่วมสัมมนาสหพันธ์สนวท. เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาการจัดกิจกรรม"

ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ GEAR LAB LAB สัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนายธนวัฒน์ สีหะโภชน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และนายศิวกร เจริญผล อุปนายกสโมสรนักศึกษาฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสนวท.และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายสนวท. ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ให้เป็นที่รู้จักในหมู่องค์กรภายนอก ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ข้อมูล/ภาพ : งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929359985856304&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


20 ครั้ง