โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของคณาจารย์จากทั้งสามสาขาวิชา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงและความเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตให้แก่นักศึกษาโดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณธีรวัต อมรธาตรี กรรมการบริษัทฯ และทีมงาน ซึ่งได้ให้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทำงานในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงในอุตสาหกรรม นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับโอกาสในการสัมผัสกับเครื่องจักรขั้นสูงและระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมปัจจุบัน การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.945005870958382&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


22 ครั้ง