หลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

หลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการทำงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯคือ นักศึกษา ผู้ที่ทำงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า/แบตเตอรี่และต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะผู้ที่ทำงานด้านช่างอุตสาหกรรมและผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม จำนวน 30 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนฯ โครงการดังกล่าวจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาทิเช่น อาจารย์ภูษิต โชติสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์และดร.กุศล สมุทรคชรินทร์ ณ อาคาร 16 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.937417711717198&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


19 ครั้ง