ราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา และนายชัยวัฒน์  อนันต์กาญจนกุล คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พร้อมทีมงาน ในโอกาสเข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปฎิรูประบบการศึกษาพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่พัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ พร้อมกับนำชมห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 

 ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


103 ครั้ง