กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเลิศสรรพวิทย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อปฏิบัติและวิธีการปรับตัวสู่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสร้างความความสัมพันธ์อันดีภายในคณะฯ

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา  จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824261666366137&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


92 ครั้ง