มทร.สุวรรณภูมิ นิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม  

มทร.สุวรรณภูมิ นิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม นิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมความดี / โครงการคุณธรรมยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน มีความรู้ และทักษะในการเป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา           

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678034250795891&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


160 ครั้ง