ราชมงคลสุวรรณภูมิ  นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมสานเครือข่าย ๙ ราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมสานเครือข่าย ๙ ราชมงคล

               นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยบุคลากร นำองค์การนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน กิจกรรมที่ ๑ นมัสการรูปเหมือน หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ ๒ เข้าชมพื้นที่โรงทอผ้าไหมและชมโรงย้อมสีผ้าของกลุ่มจันโสมา ที่เป็นพื้นฐานความรู้ ของช่างทอผ้ายกทองโบราณ ผู้ฟื้นตำนานการทอผ้าที่ใช้ในราชสำนัก ณ หมู่บ้านท่าสว่าง และกิจกรรมที่ ๓ ชมการแสดงช้าง เยี่ยมชมวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง Youtuber ช้างระดับโลกที่มี FC จากทั่วโลก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้าง Elephant Museum สุสานช้าง วัดป่าอาเจียง ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ครั้งที่ ๖ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา ๙ ราชมงคลเเห่งประเทศไทย (9R) เเละเครือข่ายผู้นำนักศึกษาราชงมงคล ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุรินทร์

ภาพ : มทร.อีสาน  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=680321440567172&set=a.546950483904269149 ครั้ง