ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

 ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

            ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนและการรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย Webometrics Ranking of World Universities และกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผล จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : หัตถ์เทพ /จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=678611117404871&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


137 ครั้ง