รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

เอกสารแนบ : cf20230511103315.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rus.rmutsb.ac.th/storage/content_file/cf20230511103315.pdf130 ครั้ง