สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 8) จำนวน 1 โครงการ
- โครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2)
- โครงการจ้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
- โครงการจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา


119 ครั้ง