โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

   

 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

         วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566ณ ห้องปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ ชั้น 2อาคาร 50ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุขผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ชาติชาย ลีลาสิริวิไลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง เสริมองค์ความรู้แก่สถาบันในเครือข่ายระบบรางโดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

 

          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนานักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากล การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา โดยใช้รูปแบบของการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของประเทศเยอรมัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566 มีการเรียนรู้และปฏิบัติการในการใช้งานระบบขนส่งทางรางจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวงการด้านระบบขนส่งทางรางกว่า 30 ท่านจากวิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานระบบขนส่งทางรางอย่างเหมาะสม

ข้อมูล/ภาพ : มทร.อีสาน / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


80 ครั้ง