ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

                    นางสาวอุศนา อนงค์เวชผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ครั้งที่ ๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


63 ครั้ง