ติดตามและรายงานผลการพัฒนาตลาดราชมงคล

ติดตามและรายงานผลการพัฒนาตลาดราชมงคล

                นายวัลลภ มานะธัญญากรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนารวมทั้งการบริหารจัดการตลาดราชมงคลให้มีประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยมี นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการตลาดราชมงคล นายสุรพล  ผิวบาง ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการตลาดราชมงคล ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีและคณะกรรมการและเลขานุการตลาดราชมงคล อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้จัดการตลาดราชมงคล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet

              ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


84 ครั้ง